Vaste internetkorting
Eigen voorraad
Snelle levertijden
14 dagen bedenktijd

Algemene voorwaarden

Lid 1 - Definities.

Onderstaande begrippen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:

Koper: Een ieder die een Overeenkomst sluit of heeft gesloten met Green Trading GmbH, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende aan de Klosterstraße 64, 48599, Gronau-Epe in Duitsland.

Overeenkomst: Elke tussen de Koper en Green Trading GmbH gesloten Overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de zaken die door Green Trading GmbH in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden.
Voorwaarden: De algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden van Green Trading GmbH.

Lid 2 - Toepasselijkheid Voorwaarden.

Deze voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en iedere Overeenkomst en gelden voor alle uit hoofde van een Overeenkomst uitgevoerde leveranties en overige diensten.

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Koper - waaronder inkoop-voorwaarden - maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden Green Trading GmbH niet, tenzij door partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen.
Indien deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze Voorwaarden deel uit van elke tussen Koper en Green Trading GmbH tot stand gekomen Overeenkomst, tenzij de Koper binnen 14 dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft niet met de wijzigingen akkoord te gaan.

De koper heeft altijd het recht om iets retour te doen als het product  niet naar zijn wensen is, dit moet dan wel binnen 14 dagen gedaan zijn, mits het product niet gebruikt is. De koper heeft ten aller tijde recht van retour zonder enige redenen.

Lid 3 - Totstandkoming Overeenkomst.

Offertes en aanbiedingen van Green Trading GmbH zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Een Overeenkomst komt tot stand door een geplaatste bestelling door Koper bij Green Trading GmbH en de aanvaarding door Green Trading GmbH van deze bestelling. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper de toepasselijkheid van de Voorwaarden. Een bestelling van Koper geldt als aanvaard door Green Trading GmbH, indien Green Trading GmbH niet binnen twee weken aan Koper laat weten de bestelling niet te aanvaarden.

Koper heeft het recht de gesloten Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende een periode van 14 werkdagen. Dit dient uitsluitend middels e-mail te geschieden.

Lid 4 - Overmacht.

In geval, ten gevolge van overmacht, de levering van de bestelde zaken onmogelijk is, wordt Green Trading GmbH ontslagen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is Green Trading GmbH ontslagen van zijn verplichtingen om binnen de aangegeven levertijd te leveren.

Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarop Green Trading GmbH geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben.

De Koper is slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan, voor zover de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast is komen te staan dat nakoming niet binnen twee maanden mogelijk is.

Koper kan in geval van overmacht van Green Trading GmbH geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van Green Trading GmbH.

Lid 5 - Aansprakelijkheid.

Green Trading GmbH is niet aansprakelijk voor schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden, ten gevolge van te kortkomingen in de door Green Trading GmbH geleverde zaken.

Green Trading GmbH is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden als gevolg van niet, verkeerde of niet tijdige levering door Green Trading GmbH.

De aansprakelijkheid van Green Trading GmbH ten aanzien van de geleverde zaken uit de Overeenkomst, is gemaximaliseerd tot het bedrag waarvoor de zaken uit de Overeenkomst worden overgedragen.

Als niet anders is bepaald, geldt voor alle rechtsvorderingen jegens Green Trading GmbH een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Lid 6 - Betaling.

Green Trading GmbH brengt de door de Koper verschuldigde bedragen uit de Overeenkomst door middel van een nota in rekening. De Koper en Green Trading GmbH kunnen overeenkomen tot contante betaling. De betaling dient te geschieden op een door Green Trading GmbH aangegeven bank- of girorekening, zonder inhouding of korting, op de wijze en binnen de termijn zoals is gesteld op de nota. Indien geen termijn is vermeld zal een betalingstermijn van tien werkdagen gelden.

Indien de Koper en Green Trading GmbH overeengekomen zijn de nota te voldoen onder rembours, dan zal Green Trading GmbH pas overgaan tot verzending van het overeengekomen, nadat de Koper een bevestiging heeft gegeven aan Green Trading GmbH van de bestelling. Indien de levering zonder opgave van redenen niet wordt ontvangen of afgehaald, met uitzondering als de zending niet aangeboden wordt door de reguliere postbezorging, dan behoudt Green Trading GmbH zich het recht voor om de kosten van de remboursverzending te verhalen op de Koper.

Green Trading GmbH houdt zich het recht voor om prijsveranderingen door te berekenen aan de Koper. Green Trading GmbH zal uitdrukkelijk de Koper verwittigen van opgetreden prijsveranderingen. De Koper kan binnen drie werkdagen de Overeenkomst ontbinden, nadat de prijsverandering uitdrukkelijk aan de Koper is kenbaar gemaakt. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van gewijzigde prijzen, dient schriftelijk dan wel per e-mail aan Green Trading GmbH te worden ingediend.

Indien de Koper verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk het nieuwe adres schriftelijk mede te delen aan Green Trading GmbH.

Green Trading GmbH heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid te verlangen voor de betaling van de Koper.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Green Trading GmbH is de Koper niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens Green Trading GmbH te verrekenen met enige vordering van de Koper op Green Trading GmbH, uit welke vorm dan ook.

Bij niet of niet-tijdige betaling is Green Trading GmbH vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder voorafgaande mededeling of sommatie, gerechtigd aan Koper een rente in rekening te brengen van 2.75 % per maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijft. Voorts is Green Trading GmbH gerechtigd aan Koper een bedrag van minimaal 15 % van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen als vergoeding voor de door Green Trading GmbH te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten, onverminderd het recht van Green Trading GmbH om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen aan de Koper.

Zolang de Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Green Trading GmbH, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, is Green Trading GmbH gerechtigd de overeengekomen levering van roerende zaken te staken dan wel op te schorten. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Koper alsnog al verplichtingen jegens Green Trading GmbH is nagekomen.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is Green Trading GmbH bij niet of niet-tijdige betaling, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige andere op de Koper rustende verplichting, gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Green Trading GmbH om vergoeding van de door haar ten gevolge van deze ontbinding geleden schade van de Koper te verlangen.

Lid 7 - Eigendomsvoorbehoud.

Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Green Trading GmbH uit hoofde van een Overeenkomst van levering of terbeschikkingstelling van zaken, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige Overeenkomst inbegrepen, behoudt Green Trading GmbH zich het eigendom van alle door hem aan de Koper geleverde zaken.

Lid 8 - Garantie.

Op alle producten, roerende zaken die worden aangeboden door Green Trading GmbH zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen.

De garantie is alleen geldig indien een originele aankoopfactuur kan worden overlegd.

Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid, is Green Trading GmbH niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade (veroorzaakt door onder meer ondeskundig gebruik), of artikelen met gebreken.

Green Trading GmbH is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat de website of de vestiging van de winkel niet bereikbaar en/of niet beschikbaar is voor bestellingen.

De Koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de bestelde zaken bij Green Trading GmbH. Green Trading GmbH verstrekt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is productinformatie ten behoeve van de Overeenkomst.

Lid 9 - Levering.

Alle pakketten worden discreet verpakt en meestal afgeleverd met de reguliere postbezorging, DPD, UPC, of DHL.

Green Trading GmbH streeft naar een leveringstermijn van 15 werkdagen voor de zaken uit de Overeenkomst, na ontvangst van de betaling, voor Nederland, Duitsland en België.

Indien tussen de Koper en Green Trading GmbH overeengekomen is tot verzending van de zaken onder rembours, zal Green Trading GmbH dit schriftelijk kenbaar maken aan de klant.

Indien de levering van de overeengekomen zaken niet kan plaatsvinden zoals op de nota is weergegeven, dan behoudt Green Trading GmbH zich ten alle tijden het recht voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij de sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Green Trading GmbH.

Extra kosten die gemoeid zijn met de aflevering van de zaken uit de Overeenkomst, uitdrukkelijk gemaakt op verzoek van de Koper, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.

Green Trading GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de Overeenkomst door toedoen van de vervoerder.

Lid 10 - Herroepingsrecht

De Koper heeft het recht de Overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De Koper heeft na annulering nogmaals 14 dagen om de geleverde goederen retour te sturen. De Koper krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van de Koper thuis naar Green Trading GmbH zijn voor kosten van de Koper. Indien de Koper gebruik maakt van de herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en ongeopende verpakking aan Green Trading GmbH geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht dient de Koper contact met Green Trading GmbH op te nemen via [email protected]. Green Trading GmbH dient vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na de retourzending terug te storten.

Artikel 11 - Klachtenregeling

  1. Green Trading GmbH beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Green Trading GmbH, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij Green Trading GmbH ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Green Trading GmbH binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Green Trading GmbH. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van Green Trading GmbH niet op, tenzij Green Trading GmbH schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Green Trading GmbH, zal Green Trading GmbH naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »